Referat fra årsmøtet 2018

Årsmøte i Noonanforeningen

Scandic Hotel, Gardermoen 9.-11.3.18, 24 medlemmer tilstede.

Sak 1. Valg av ordstyrer

Vemund Kjørsvik foreslått.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser dermed vedtatt.

Sak 2,3,4. Valg av referent, 2 til å (signere) godkjenne referatet, 2 til tellekorps.

Grethe Dalgrav foreslått som referent

Stig og Heidi foreslått til å signere referatet Laila og Stein Viggo foreslått til tellekorps

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser dermed vedtatt.

Sak 5. Godkjennelse av innkalling og saksliste.

Kommentar: Klokkeslett på årsmøtestart må stå på hjemmesiden. Vedtak: Kommentar tatt til etterretning og dermed vedtatt.

Sak 6. Innkomne saker fra medlemmer.

En innkommen sak fra Bente Nergaard angående innføring av æresmedlemskap. En historisk gjennomgang av foreningen ved Bente. Unni Heggli og Kari Fossen er to spesialpedagoger som har engasjert seg mye fht. til Noonan syndrom som blir foreslått som eventuelle aktuelle kandidater.

Det stemmes over 3 forslag:

  1. Vedta æresmedlemskap, styret jobber med innhold i begrepet æresmedlem og aktuelle kandidater til neste årsmøte.
  2. Vedta æresmedlemskap og innhold i begrepet i
  3. Vedta æresmedlemskap og aktuelle kandidater i dag uten å si hva begrepet æresmedlem vil

Vedtak: Forslag 1 fikk flest stemmer og dermed vedtatt.

Sak 7. Gjennomgang av årsberetning 2017.

Styrets sammensetning:

Styreleder:                                Vemund Kjørsvik

Styremedlem og kasserer:       Bjørn Magne Pedersen

Styremedlem:                           Edvin Slåttelid

Styremedlem:                           Einar Fiksen

Styremedlem:                           Grethe Dalgrav

Varamedlem:                            Elisabeth Askevold

Kommentar: Elisabeth har vært varamedlem, men har ikke vært innkalt til møter.

Styremøter:

Styret har hatt 3 fysiske møter samt 4 telefonmøter. Styremedlem har deltatt på Frambu brukerforum og styret har også vært representert på to møter med BufDir i forbindelse med omlegging av søkerutiner for tilskudd.

Foreningen har 481 betalende medlemmer. Styret har lagt ned mye jobb i å få kontakt med medlemmer som ikke har oppdatert kontaktinfo i våre registre, BufDir ønsker også fødselsår på alle medlemmer. De to Frambu-kursene avholdt i 2017/2018 for eksplisitt Noonan har gitt flere nye medlemmer.

Gjennomgang av årshjulet 2017:

Ingen barneleir pga. sen bevilgning fra BUF direktoratet. Etter søknad fikk vi beholde bevilgning for 2017 til barneleir i 2018.

Årsmøte i Bergen 10.3.17: 31 deltagere.

Brukerforum på Frambu i april: Einar deltok og holdt et innlegg om kurset på årsmøte. Helsereise til Calpe i Spania 26.6-10.7.17: 37 deltakere.

Møte med svenske Noonanforeningen 22.9-23.9.17: 2 representanter fra styret deltok. Likepersonsamling arbeidsrettet til London 4.10-9.10.17: 6 deltagere med ledsagere. Likepersonsamling ordinær på Olavsgaard 17.11-19.11.17: 23 deltakere.

Regnskap 2017 og budsjett 2018 ved Bjørn. Driftsregnskap:

Det har vært en økning av offentlig tilskudd fra 2016-2017. Foreningen har hatt mindre utgifter til reiser etc. i 2017.

Negativt regnskap i 2016 på grunn av at foreningen har brukt mer enn budsjettert, mens i 2017 har vi brukt mindre.

Eiendeler: kr. 295.000,-

Egenkapital og gjeld:

Utgifter aktiviteter 2017:

Årsmøte: kr. 126.018,- (ingen egenandel) Helsereise Spania: kr 201.127,- (egenandel)

Likeperson ungdom arbeidsrettet: kr 89.519,- (egenandel) Likeperson ordinær Olavsgaard: kr 53441,-(egenandel)

Styrets forslag til budsjett 2018:

Overført fra 2017, driftskonto             kr. 270.00,-

Medlemskontingent                            kr 23.600,- Støtte barneleir (overført fra 2017)                                                             kr 140.000,-

Vi får det samme tilskudd som i fjor +/- 15%. Ingen indikasjon for at vi får mindre i år, medlemstallet er det samme som i 2016.

Utgifter:

Styremøter ca Kr. 25.000,-  
Helsereiser økt til Kr. 300.000,- (holdes litt igjen til arrangementer)
Sommerleier Kr. 60.000,- (foreningen gir ekstra)
Likepersonsarbeid. Kr. 250.000,- (styret gjør en fordeling)
Ekstra stiftelsen. Kr. 31.000,- (ubrukte midler som betales tilbake)
Uforutsette utgifter kr. 73.600,-  

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser til regnskap 2017 og budsjett 2018 derav vedtatt.

Italiatur ved Vemund:

Gjennomgang av regneark og utregning av egenandel ved reiser. Det er satt av 75.000,- til transport i Italia og Norge.

Elin Merethes minnefond ved Bente:

Utgangspunktet er at pengene er øremerket til forskning ifht Noonan syndrom, Styret bestemmer hvem som skal få av fondet, men Gro og Kåre (foreldre) kontaktes for å høre deres mening.

8. Saker fra styret:

Vedrørende reviderte vedtekter, retningslinjer Likepersonarrangement, retningslinjer reisekoordinator og revidert valgreglement. Gjennomgang av styrets forslag ved Vemund.

Vedtekter for Noonanforeningen:

Forslag fra salen: I vedtekt nr.1: Leopard byttes ut med Noonan syndrom med multiple lentigines. Og i vedtekt nr. 3: ….. andre med Noonan-lignende sjeldne diagnoser uten egen forening flyttes opp til vedtekt nr. 1.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

Vedr. vedtekt nr 7. Ordlyden styret honoreres med kr 4000,- ….fjernes. Beløpet spesifiseres ikke, men bestemmes på årsmøte.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

Forslag om styrehonorar på kr 4000,- pr. styremedlem for 2018.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

Endringer retningslinjer for likepersonsarrangement:

I nr.1: Bytte ut …alle likepersoner som arrangerer… med koordinator.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

I nr 12,c.: Forslag om at vi lar arrangement kan avholdes i utlandet beholdes.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

Forslag om at reisekoordinator slipper å betale egenandel.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

12. Forandringer i vedtekter krever 2/3 flertall….. styret ser på ordlyden til neste årsmøte.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

Æresmedlemsskap må inn i vedtektene. Se tidligere fattet vedtak.

Retningslinjer for reisekoordinator:

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

Noonanforeningens valgreglement:

Forslag:

  1. Valget:
  2. d) Hvis det er flere kandidater til en posisjon, skal det være skriftlig Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

Taushetserlæring for likepersoner i Noonanforeningen:

Personer med tillitsverv har taushetsplikt, med unntak der det er fare for liv og helse. Man har mulighet til å drøfte anonymiserte saker med andre i foreningen. Endre navnet likeperson til tillitsverv.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelse derav vedtatt.

Forslag om reisesteder:

Valg mellom to faste og eventuelt to framtidige reisesteder:

Spania(Calpe/Alicante)

Kroatia

Kreta

Mallorca(Alcudia)

Bulgaria

Sopot(Polen)

Portugal

Vedtak: Disse reisestedene fikk flest stemmer og derav vedtatt.

Faste: Spania( Calpe/ Alicante) og Kreta.

Eventuelle: Portugal og Sopot( Polen)

2019: Kreta / Portugal.

9.   Styremedlemmers honorar foreslår samme nivå:

Se tidligere vedtak

 

10.   Medlemskontigent kr 50,- foreslår å holde på samme nivå:

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

11.   Valg

Edvin ønsker ikke å fortsette i styret. Vemund klappes inn som styreleder.

Styremedlem Grethe Dalgrav er på valg.

Forslag om Anne Grete Førde som nytt styremedlem. Forslag om Stian Trygve Schjelderup som nytt styremedlem.

Valg resultat:

Grethe: 17 stemmer

Anne Grete: 20 stemmer

Stian: 5 stemmer

Vedtak: Grethe Dalgrav fortsetter som styremedlem, nytt styremedlem er Anne Grete Førde og nytt varamedlem er Stian Trygve Schjelderup. Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt.

Nytt styre 2018:

Styreleder: Vemund Kjørsvik

Styremedlem og kasserer: Bjørn Magne Pedersen

Styremedlem: Einar Fiksen

Styremedlem: Grethe Dalgrav

Styremedlem: Anne Grete Førde

Varamedlem: StianTrygve Schjelderup

Ny valgkomité 2018:

Forslag: Edvin, Viggo og Stig.

Vedtak: Ingen protester eller innsigelser derav vedtatt. Regnskapet 2017 underskrevet av styret.

Regnskapet for 2017 kan leses her.

Skroll til toppen